Algemene voorwaarden Cryptotrader.online

Tot stand gekomen op 28 december 2017.

Algemene Voorwaarden Cryptotrader.online, gevestigd aan De koolhof 8, 5502 RH, te Veldhoven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 17205823.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Cryptotrader.online: Cryptotrader.online, onderdeel van OliNo Energy B.V.

OliNo: OliNo Energy B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 17205823.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Cryptotrader.online voor of ten behoeve van de Klant heeft verricht.

Klant: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Cryptotrader.online en de Klant.

Trader: De volledig automatische Bitcoin Trader die namens de klant handelt in Bitcoins.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, Overeenkomst gesloten tussen Cryptotrader.online en de Klant, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cryptotrader.online, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Cryptotrader.online zijn overeengekomen.

Indien Cryptotrader.online niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cryptotrader.online in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen

Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van Cryptotrader.online zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

Alle aanbiedingen van Cryptotrader.online zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Cryptotrader.online kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Account

Om gebruik te kunnen maken van de trading van Cryptotrader.online dient de Klant een account aan te maken.

De Klant dient hierbij zijn persoonlijke gegevens in te vullen.

De Klant beheert zijn account en dient deze zelf in te richten.

Een minderjarige heeft te allen tijde de uitdrukkelijke toestemming nodig van zijn/haar ouder of voogd.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derde te gebruiken.

Cryptotrader.online is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Klant is geplaatst.

Trading

Om Cryptotrader.online te laten handelen namens de klant dient de klant eerst een eigen account aan te maken bij een third-party Bitcoin exchange die ondersteund wordt door Cryptotrader.online. Daarna dient de klant API keys aan te maken bij deze exchange met minimale rechten waardoor gebruikers van deze API keys alleen het recht hebben om namens de klant te handelen en saldo’s op te vragen. De API keys hebben nadrukkelijk NIET de rechten om geld of Bitcoins uit de exchange te halen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van API keys met minimale rechten. De klant is ervan bewust dat er meer risico gelopen wordt als er API keys aangemaakt worden met teveel rechten omdat eventuele hackers deze keys dan kunnen misbruiken om geld of Bitcoins uit de Bitcoin exchange account van de Klant te halen.

Bij het registeren voor Cryptotrader.online worden de API-keys overgedragen aan Cryptotrader.online. Hiermee geeft de Klant Cryptotrader.online het recht en de mogelijkheid om namens de Klant te mogen handelen.

Indien correct door de Klant gemaakt, geven de API keys geven Cryptotrader.online niet de mogelijkheid om geld of Bitcoins over te maken naar andere rekeningen.

Om te kunnen traden heeft de klant minimaal één credit nodig. Er kan niet worden getraded indien het aantal credits negatief of op nul staat.

Credits aangekocht door de klant zijn in alle gevallen non-refundable.

 

Beëindiging account cryptotrader.online

Een klant kan ten allen tijde eenzijdig stoppen met het gebruik van de dienst cryptotrader.online.

OliNo is gerechtigd om het account per direct eenzijdig te beëindigen indien:

  • Er sprake is van fraude of misbruik van de klant
  • De acties van de klant zorgen voor schade voor OliNo
  • Een account van de klant langer dan 2 maanden negatieve credits heeft.

Uitvoering overeenkomst

Cryptotrader.online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Cryptotrader.online heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Cryptotrader.online opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Cryptotrader.online gegevens of instructies nodig heeft van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat Cryptotrader.online deze van de Klant heeft ontvangen.

Prijzen en tarieven

De prijzen en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en/of tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Betaling vindt plaats door middel van het kopen van pre-paid credits. Deze credits moeten online aangeschaft en elektronisch worden betaald.

Betaling zal altijd vooraf geschieden, tenzij anders is overeengekomen

 

Rendement

Het jaarrendement van de trader is geoptimaliseerd door simulaties uit te voeren met echte historische trading data van Bitstamp.

De trader zal alleen bitcoins verkopen als er winst gemaakt kan worden.  Bij de strategie om alleen te verkopen met winst hebben we de aanname gemaakt dat bitcoin op de langere termijn een stijgende koers heeft. Hierdoor kan de trader wachten totdat reeds aangekochte pockets met bitcoin weer met winst verkocht kunnen worden. Dat betekent dat in een langdurige monotoon dalende markt er in de worst-case situatie weinig tot geen rendement gehaald kan worden.

Het rendement van de trader hangt heel erg af van de markt. Als de koers van bitcoin flink schommelt dan haal je met de trader het beste rendement.

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

 

Bitcoin Exchange

Het geld en bitcoins staan tijdens het handelen op een externe Bitcoin exchange waar de klant zelf een eigen account heeft aangemaakt. Hiermee loop je risico. Voorbeelden van risico’s: Fraude gepleegd door de eigenaren van de exchange, hackers die de exchange binnendringen, etc.

Cryptotrader.online

De API-keys om te handelen met Bitstamp zijn encrypted opgeslagen op een beveiligde server van cryptotrader.online. Als deze API-keys gestolen worden, en de hackers lukt het om de sleutel te de-crypten dan kunnen ze zonder je toestemming handelen onder je eigen account. Het is voor hackers niet mogelijk om USD of Bitcoins uit je account te halen omdat de API-keys daartoe te weinig rechten hebben.

Bitcoin

Investeren in Bitcoin wordt door veel mensen gezien als risicovol en dat geldt dus ook voor het gebruik van de cryptotrader. Investeer dus nooit meer dan je kunt missen.

Aansprakelijkheid

Cryptotrader.online is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Cryptotrader.online. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

  • materiële schade aan de eigendommen van de Klant;
  • redelijke kosten, die Klant heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  • redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  • redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW.

Cryptotrader.online is nimmer aansprakelijk voor het verlies van geld of Bitcoins door problemen met de Bitcoin exchange of het onzorgvuldig overmaken van geld of Bitcoins door de Klant van –of naar de Bitcoin exchange.

Cryptotrader.online is nimmer aansprakelijk voor het verlies van geld of Bitcoins door problemen met Bitcoin of het Bitcoin netwerk of waardedaling van Bitcoin.

Cryptotrader.online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant.

Cryptotrader.online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cryptotrader.online is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cryptotrader.online kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cryptotrader.online of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien Cryptotrader.online aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cryptotrader.online beperkt tot het bedrag tot maximaal € 7.500,- of tot het bedrag waarop de door Cryptotrader.online aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Cryptotrader.online overeenkomstig de verzekering draagt.

De Klant dient de schade waarvoor Cryptotrader.online aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Cryptotrader.online te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Cryptotrader.online vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Klant vrijwaart Cryptotrader.online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

Indien Cryptotrader.online uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Cryptotrader.online zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cryptotrader.online en derden komen verder voor rekening en risico van de Klant.

Geheimhouding

Zowel Cryptotrader.online als de Klant zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Cryptotrader.online en de door Cryptotrader.online (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Klant aan Cryptotrader.online verstrekt, zal Cryptotrader.online zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Cryptotrader.online mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan Cryptotrader.online informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Cryptotrader.online verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Cryptotrader.online niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Cryptotrader.online gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Cryptotrader.online zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cryptotrader.online niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Klant gaat akkoord dat Cryptotrader.online de Klant voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Klant niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Klant dit kenbaar maken.

Cryptotrader.online behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Klant geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Wijziging algemene voorwaarden

Cryptotrader.online heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Cryptotrader.online zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cryptotrader.online partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Andere talen

Naast deze versie Algemene Voorwaarden, bestaat een tweede, in het Engels vertaalde, versie algemene voorwaarden.

De Nederlandse Algemene Voorwaarden is de authentieke versie. Deze versie Algemene Voorwaarden is leidend in geval van het uitleggen of interpreteren van de Algemene Voorwaarden. In geval van verschil in betekenis van uitleg of interpretatie tussen beide versie, prevaleert de Nederlandse versie Algemene Voorwaarden.

Download

Algemene voorwaarden cryptotrader.online 28 december 2017 (PDF)

Verificatie

De HASH van het PDF document is ingebed in de Bitcoin-blockchain. Hierdoor is het document permanent gecertificeerd en bewezen te bestaan sinds de transactie werd bevestigd. Je kunt dit hieronder zelf verifiëren.

De SHA256 Hash van het PDF document is: 0f174975ad9da4e9d9dd8dd6f8a66ed41ad33293987f879f2f89509a3704d8ec
Deze HASH is opgeslagen in de Bitcoin blockchain op 2018-01-01 14:08:52.

Hash opgeslagen in blockchain